Centrum Informacji Ekologicznej
item


 
Dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Celem wchodzącej 26 listopada 2007 roku w życie dyrektywy w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie takiego ryzyka i skutków powodzi na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa przewiduje obowiązek transgranicznego negocjowania kwestii zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zawiera istotne zobowiązania na rzecz zwiększenia jawności informacji i zaangażowania obywateli.

CZYTAJ...

Łódzka inwestycja za 50 mln euro

Oprócz Zadania 03 pod nazwą „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej w Łodzi” Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zleci spółce Infra z Grupy Kapitałowej PBG wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej - Zadanie 04 projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

CZYTAJ...

Nowe inwestycje na stulecie zakopiańskich wodociągów

Dzięki unijnym dotacjom zakopiańska sieć wodociągowo-kanalizacyjna, która w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia, zostanie rozbudowana. Wartość pomocy ma przekroczyć 70% kosztów przedsięwzięcia szacowanych na 68 mln zł. Wniosek do Funduszu Spójności przygotowuje krakowska firma LEMTECH Konsulting.

CZYTAJ...


INFRA Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PBG po otrzymaniu nagrody Polskiej Izby Ekologii nie spoczęła na laurach – kontynuuje rozpoczęte prace renowacyjne i zdobywa kolejne kontrakty, aby zapewniać komfort mieszkańcom polskich miast bezpiecznie, bezproblemowo, bezwykopowo i oczywiście ekologicznie.

CZYTAJ...

Dla optymalnej ochrony wód należy rozpatrywać nie tylko urządzenia podczyszczające wraz z przynależną kanalizacją, lecz również skuteczną, odpowiednio dobraną technikę regulacji, sterowania, a także układy wspomagające.

CZYTAJ...

Intensyfikacja procesu usuwania biogenów
w oczyszczalniach ścieków


Wiele zaprojektowanych we wcześniejszych latach oczyszczalni, w tym nawet bardzo dużych, nie spełnia norm, szczególnie w zakresie usuwania biogenów. Generalnie problem sprowadza się do zbyt małych kubatur na poprowadzenie trójfazowego procesu zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Konieczne kubatury wyliczane są w znakomitej większości w oparciu o niemieckie normy ATV.

CZYTAJ...

Unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesach
suszenia i współspalania


W Polsce ilość osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków gwałtownie wzrasta. Rygorystyczne kryteria ich przyrodniczego użytkowania oraz brak odpowiedniego areału gruntów zmusza eksploatatorów oczyszczalni do rozważenia innych technologii utylizacji osadów ściekowych. Obecnie opracowywane koncepcje końcowej utylizacji osadów ściekowych coraz częściej obejmują procesy suszenia i spalania.

CZYTAJ...

Ultrafiltracja metodą uzdatniania wód powierzchniowych

W dobie rosnącego znaczenia wód powierzchniowych w procesach technologicznych ważny staje się wybór metody ich uzdatniania. Obok takich cech, jak koszt eksploatacji czy efektywność odzysku wody należy zwrócić uwagę aby wybrana metoda była przyjazna środowisku.

CZYTAJ...

Zbiornik przepływowy jako rozwiązanie służące poprawie jakości wód Kłodnicy
 
Polska jest jednym z krajów najuboższych w zasoby wodne w Unii Europejskiej. Ochrona wód jest więc bardzo ważnym elementem polityki ekologicznej oraz gospodarczej kraju. Koniecznym warunkiem poprawy jakości zasobów wodnych jest minimalizacja wpływu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz zanieczyszczeń rolniczych na wody powierzchniowe i podziemne.

CZYTAJ...

Różne oblicza powodzi

Powodzie zazwyczaj kojarzone są z czymś zdecydowanie negatywnym. Nawet oficjalna definicja podkreśla, że powódź to zalanie przez wodę terenów, zazwyczaj nadbrzeżnych, wywołujące straty gospodarcze i społeczne. Często zapominamy jednak, że okresowe występowanie wody z koryt rzecznych i zalewanie przyległych do nich obszarów jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i z przyrodniczego punktu widzenia cennym, a nawet pożądanym.

CZYTAJ...

Fauna i flora Górnego Śląska

Górny Śląsk jest jednym z obszarów w Polsce, którego środowisko przyrodniczo-geograficzne zostało w największym stopniu poddane antropopresji. W wyniku wysokiego stopnia urbanizacji i industrializacji teren ten uległ daleko posuniętym procesom transformacji. Wody powierzchniowe są zanieczyszczone ściekami komunalnymi i przemysłowymi oraz substancjami dopływającymi z terenów rolniczych.

CZYTAJ...


W myśl Ustawy o odpadach osady ściekowe powinny podlegać pewnej hierarchii postępowania, polegającej na minimalizacji ich ilości, a dopiero na końcu usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Unieszkodliwianie oznacza przekształcenie właściwości osadów na drodze procesów biologicznych, fizycznych, chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i dla środowiska.

CZYTAJ...

WOD-KAN 2007

W dniach 29-31 maja 2007 roku na terenach Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy odbyły się jubileuszowe XV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2007...

Sprawdź, jak było...

LEMTECH wśród najlepszych firm konsultingowych

Czasopismo „Fundusze Europejskie” ogłosiło ranking firm doradczych, które w latach 2004-2006 najskuteczniej pozyskiwały środki unijne dla swoich klientów. LEMTECH Konsulting, który w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie miejsce (z kwotą 510 mln zł), uzyskał najwięcej ze wszystkich firm dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

CZYTAJ...


Ścieki przemysłowe a elektroflotacja


W myśl Ustawy o odpadach osady ściekowe powinny podlegać pewnej hierarchii postępowania, polegającej na minimalizacji ich ilości, a dopiero na końcu na usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu...


CZYTAJ...Metody gospodarowania wodami opadowymi


Odprowadzanie wód opadowych musi być tak rozwiązane, aby przeciwdziałać zjawiskom powodziowym i degradacji środowiska. Problem dotyczy szczególnie terenów o intensywnej zabudowie, która pogarsza naturalną zdolność gruntu do gromadzenia wody. Prowadzi to do zwiększenia ilości, prędkości i zanieczyszczenia wody pochodzącej z opadów burzowych...

CZYTAJ...Zasoby wodne przez pryzmat Unii Europejskiej

Dostępność zasobów wodnych w odpowiedniej ilości i o właściwej jakości decyduje o warunkach życia ludzi i rozwoju gospodarczym kraju. Unia Europejska, widząc zarówno konieczność ochrony wód, jak i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, kształtuje swoją politykę ekologiczną poprzez akty prawne zmierzające do przywrócenia właściwego stanu wód i ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem...

CZYTAJ...