Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
 
Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych

W myśl Ustawy o odpadach osady ściekowe powinny podlegać pewnej hierarchii postępowania, polegającej na minimalizacji ich ilości, a dopiero na końcu usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Unieszkodliwianie oznacza przekształcenie właściwości osadów na drodze procesów biologicznych, fizycznych, chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i dla środowiska.

Zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń w ściekach jest jednym z ważniejszych priorytetów w zakładach przemysłowych. Wiele firm boryka się z problemem oczyszczania ścieków w swoich zakładach, szukając jak najbardziej korzystnego rozwiązania.

Fizykochemicznych metod oczyszczania ścieków przemysłowych jest wiele:
• utlenianie, redukcja,
• neutralizacja,
• wytrącanie i flokulacja,
• elektroflotacja,
• sedymentacja osadnika (klarownika), łapaczka płytowa,
• absorpcja (pochłanianie) i adsorpcja rozpuszczonych substancji szkodliwych,
• rozszczepianie emulsji fizycznie, chemicznie i termicznie, jedno- i wielostopniowe,
• prowadzenie obiegów wody zamkniętej,
• odzysk zużytych olei,
• ultrafiltracja,
• usuwanie, rozdzielanie metali ciężkich,
• usuwanie i odzysk metali szlachetnych,
• chemiczna oksydacja,
• filtracja ciśnieniowa,
• obróbka wody chłodzącej oraz jej obiegi,
• kondycjonowanie szlamów (odwadnianie, ulepszanie).

Skoncentrujmy się jednak na elektroflotacji (jednej z najnowocześniejszych metod oczyszczania) oraz na obróbce wody chłodzącej (również sprawdzonej technologii).
Specjalizacją naszej firmy jest proces elektroflotacji, którego korzyść stosowania widać zwłaszcza przy mieszaninach ścieków przemysłowych o zmiennych stężeniach.
Zakłady produkujące środki np. utwardzające powierzchnię, farby czy też zajmujące się obróbką części metalowych muszą wyeliminować oleje mineralne i metale ciężkie, by zachować niskie limity wypływów. Propozycją jest kompleksowa instalacja o wydajności od 5 m3/d do 250 m3/h.

Proces elektroflotacji może być stosowany przy dużej ilości zanieczyszczonych ścieków – stosuje się również konwencjonalne procesy ultrafiltracji, detoksyfikacji, oczyszczanie termalne, sedymentacji, rozbijania emulsji przez specjalne środki chemiczne, filtrację etc. – jeśli to konieczne do szczegółowego oczyszczania.
Nacisk w badaniach i rozwoju nowych procesów położony został na efektywne oczyszczanie osadów oraz minimalizację pozostałości. Poza oszczędnościową metodą dalszego odwadniania przez prasy filtracyjne, stworzony został nowy proces chemiczno-termalnego oczyszczania osadów, wytworzonych przy oczyszczaniu ścieków przemysłowych.
Nową metodą można całkowicie usunąć np. oleje z osadów kanalizacyjnych z mniej niż 1% wody. Z drugiej strony, sole metalowe – siarczan aluminium – chlorek żelaza stosowany przy oczyszczaniu ścieków może być odzyskany i użyty ponownie przy flokulacji.

Proces elektroflotacji
(1) Zanieczyszczona woda przygotowywana jest poprzez dodanie soli metalicznych, dopasowanie wartości pH i dodanie polielektrolitu w oddzielnych reaktorach. Poprzez elektrolizę na elektrodach wytworzone bąbelki gazu flotują wytrącone fazy stałe na powierzchni zbiornika flotacyjnego (2), gdzie oczyszczona woda opuszcza zbiornik ponad groblą (3). Unoszący się na wodzie flokulator (4) jest następnie odpowietrzany w zbiorniku cyklonowym (5) oraz odseparowany od powietrza. Pozostały osad jest zgromadzony w zbiorniku (6) i wpompowany do reaktora w celu oczyszczenia chemicznego lub do prasy filtracyjnej w celu odwodnienia. Oczyszczony osad lub 35% bryły placka filtracyjnego (osadu na filtrze) jest następnie rozdysponowane według wymagań.
Metoda ta wykazuje wiele zalet proceduralnych w stosunku do pozostałych metod flotacji, jak np.
– możliwość zastosowania w temperaturze do 90°C,
– pobór prądu – 0,1 kW/m3 ścieków.
Powyżej przedstawioną elektroflotację obok wysokiej ekonomiczności cechuje także bezpieczeństwo eksploatacyjne oraz długa żywotność.
 
 
Obróbka wody chłodzącej oraz jej obiegi
Procedura obróbki wody chłodzącej oraz jej obiegi przedstawiona została na wybranym projekcie. Odnosi się ona do modernizacji obiegów wody przemysłowej walcowni rur i stalowni.

Wyposażenie dla:
A – Obiegu wody chłodzącej czystej.
Wydajność: max 375 m3/h (rys. 2).
B – Obiegu wody chłodzącej brudnej.
Wydajność: max 500 m3/h (rys. 3).

Zalety oczyszczania wody w obiegu chłodzącym to: oszczędność wody bieżącej oraz opłat za ścieki dzięki wykorzystaniu obiegu zamkniętego, oddzielna utylizacja oleju i szlamu, utrzymanie norm i przepisów urzędu ochrony środowiska oraz oszczędzanie środowiska poprzez niewielkie zapotrzebowanie na wodę. Ponadto oddzielone cząstki są odprowadzane z powrotem do produkcji.
 
 
W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję. W zależności od rodzaju ścieków proces oczyszczania powinien być tak pomyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskiwać najwyższy możliwy stopień oczyszczenia. Dobranie najkorzystniejszego rozwiązania wymaga przeprowadzenia analiz laboratoryjnych i rozpatrzenia problemu indywidualnie. Nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich firm, które borykają się z problemem ścieków w swoich zakładach. Dlatego też w ostatnich latach można zaobserwować, że powstało wiele firm (często przedstawicielstw firm zachodnich – które mają duże doświadczenie), oferujących swoje know-how w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych. Tak więc jest w czym wybierać.
 
 
O naszą edukację ekonomiczną dbają organizatorzy imprez branżowych, tj. Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO – gdzie corocznie organizuje się liczne seminaria naukowe, konferencje itd. Wszystko po to, by sprostać wymaganiom w dziedzinie ochrony środowiska, a więc w sferze najnowszych technologii i urządzeń.

Krzysztof Bernaś
Prezes Zarządu CONSUL B.T.M