Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
Ścieki przemysłowe a elektroflotacja 

W myśl Ustawy o odpadach osady ściekowe powinny podlegać pewnej hierarchii postępowania, polegającej na minimalizacji ich ilości, a dopiero na końcu na usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu.

W rozumieniu Ustawy unie-szkodliwianie oznacza przekształcenie właściwości osadów na drodze procesów biologicznych, fizycznych, chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i stanu środowiska.
Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom, warto zastanowić się nad zastosowaniem najbardziej ekonomicznego procesu oczyszczania ścieków przemysłowych (zanieczyszczonych pochodnymi ropy, szlamu, metalami ciężkimi, emulsjami, barwnikami, substancjami organicznymi itp.) za pomocą elektroflotacji.
Dzięki tej metodzie obróbki ścieków odseparowane zostają osady olejowe z procesu rozszczepienia emulsji oraz obróbki ścieków zawierających emulsje. Wysoka zawartość substancji suchej, związana z tym niewielka ilość osadów oraz sam proces elektroflotacji umożliwiają chemiczno- termiczne uzdatnianie osadów celem minimalizacji materiałów resztkowych, separacji oleju oraz recyklingu środków eksploatacyjnych.
Obróbka osadów odbywa się metodą wsadową. Poprzez dodanie odpowiedniej ilości kwasów następuje rozpuszczenie wodorotlenków metali w osadach. W tym celu konieczne jest otrzymanie określonej temperatury reakcji rzędu 70-100°C. Dopływ energii nastąpić może zarówno bezpośrednio w postaci elektrycznej, jak i za pomocą pary, względnie wymienników ciepła.
Po zakończonej reakcji następuje rozdział faz. Zużyty olej o zawartości wody resztkowej < 1% może być wykorzystany w procesie produkcji lub zostać doprowadzony do bezpośredniego spalania jako nośnik energetyczny. Odzyskany roztwór soli metali zostaje zmagazynowany w odbieralniku oraz wykorzystany ponownie w sposób ciągły do rozszczepiania emulsji, względnie obróbki ścieków zawierających emulsje. Po x-krotnym wykorzystaniu (okres trwałości do 1 roku) roztwór soli metali zostaje zneutralizowany za pomocą zawiesiny wapniowej oraz jako bezolejowy osad wodorotlenku metali odwodniony za pomocą komorowej prasy filtracyjnej, tworząc twardy placek osadu. Dzięki opisanej procedurze, polegającej na chemiczno-termicznej obróbce osadów, następuje zredukowanie do minimum kosztów eksploatacyjnych chemicznego rozszczepiania emulsji oraz obróbki emulgowanych ścieków jako koniecznych do usunięcia ilości materiałów resztkowych.

Zasada elektroflotacji

Chemikalia niezbędne dla „koagulacji” zanieczyszczeń wody zostają dodawane do ścieków za pomocą pomp dozujących oraz zmieszane w reaktorach. Flotowane ścieki zostają rozdzielone równomiernie na całej długości wanny flotacyjnej za pomocą rynny wlotowej oraz krawędzi przelewowej (2). Za pośrednictwem ścianki ochronnej zanurzonej w wodzie (3) ścieki wlatują do komory flotacyjnej (4). Tam następuje gwałtowne przemieszanie ścieków z pęcherzykami gazu wytworzonymi za pomocą elektrolizy na elektrodach (5). Pęcherzyki te przyczepiają się do cząsteczek zanieczyszczeń, względnie płatków wodorotlenku ścieków. Wzbogacone pęcherzykami gazu ścieki docierają do komory stabilizacyjnej (6), która jest oddzielona od komory flotacyjnej (4) przegrodą (7) do wysokości ok. 3 poziomu ścieków. W komorze stabilizacyjnej płatki z przyczepionymi do nich pęcherzykami gazu mają czas na utworzenie na jej powierzchni warstwy osadów, która będzie zagęszczana dalej poprzez dochodzące następne cząsteczki.
Oczyszczone ścieki opuszczają komorę stabilizacyjną (6) w dolnej jej części poprzez zanurzoną ściankę ochronną (8) oraz płyną nad krawędzią przelewową (9), która determinuje poziom ścieków w wannie flotacyjnej do rynny wylotowej (10). Na powierzchni wanny flotacyjnej osadza się (po upływie kilku godzin jej pracy) warstwa osadów. Górną część wanny odsysa się w odpowiednich odstępach czasu za pomocą specjalnego systemu odsysania osadów przy użyciu podciśnienia poprzez dysze szczelinowe (11).

Zastosowanie


Oczyszczanie ścieków za pomocą elektroflotacji znajduje zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu, np w przemyśle obróbki metali, włókienniczym, chemicznym, spożywczym, szklarskim czy kosmetycznym.
Elektroflotacja z użyciem elektrod odpornych na elektrolizę (przełączanych biegunowo) ma dużą przewagę w porównaniu z konwencjonalnymi procesami oczyszczania. Przykładowymi zaletami są: ciągła praca, niskie koszty eksploatacji, całkowity recykling ścieków wodnych, oszczędność czystej wody i bardzo prosta obsługa.

Krzysztof Bernaś, CONSUL B.T.M
ul. Barona 30, 43-100 Tychy, tel. 032 788 16 66÷8, fax 032 788 16 66
www.consul.pl, e-mail: biuro@consul.pl